KNF wyjaśnia przestępstwa związane z nieuprawnionym ujawnieniem informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy

KNF wyjaśnia przestępstwa związane z nieuprawnionym ujawnieniem informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała komunikat, w którym ujawnia, że doszło do przestępstwa polegającego na nieuprawnionym ujawnieniu i wykorzystaniu informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy przez firmę mPay S.A. na temat wprowadzenia kryptoaktywa (stablecoin). Ta niewłaściwa praktyka miała na celu umożliwienie klientom korzystania ze stabilnej cyfrowej waluty, dokonywania transakcji na niezależnych kontach i portfelach oraz dokonywania płatności za różnorodne usługi.

Pełnomocnictwo KNF do złożenia zawiadomienia dotyczy ochrony interesów uczestników rynku finansowego oraz informowania o potencjalnych naruszeniach ich interesów. W rezultacie, mPay opublikowało informację na ten temat w dniu 22 listopada 2021 r.

Złamanie zakazu nieuprawnionego ujawniania informacji poufnej stanowi naruszenie art. 14 lit. c rozporządzenia MAR we współgraniu z art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Kto zostanie uznany za winnego, naraża się na grzywnę w wysokości do 2 mln złotych lub karę pozbawienia wolności do 4 lat. Sąd może również orzec obie kary jednocześnie.

Z kolei wykorzystanie informacji poufnej bez odpowiednich uprawnień stanowi naruszenie art. 14 lit. a rozporządzenia MAR oraz art. 181 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za tego typu przestępstwo przewidziana jest grzywna do 5 mln złotych lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W tym przypadku również obie kary mogą zostać nałożone jednocześnie.

KNF wydając komunikat, podkreśla swoje zaangażowanie w ochronę uczestników rynku finansowego i podejmowanie działań na rzecz przestrzegania przepisów. Wydarzenia te stanowią przestrogę dla firm działających w sektorze finansowym, a także podkreślają wagę poufności informacji w tej branży. Jest to również okazja do podkreślenia skuteczności organów regulacyjnych wskazujących na przestrzeganie prawa i zagwarantowanie uczciwości na rynku finansowym.

FAQ:

1. Jakie przestępstwo popełniła firma mPay S.A.?
Firma mPay S.A. dopuściła się przestępstwa polegającego na nieuprawnionym ujawnieniu i wykorzystaniu informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy na temat wprowadzenia kryptoaktywa (stablecoin).

2. Jaki cel miała niewłaściwa praktyka mPay S.A.?
Celem niewłaściwej praktyki było umożliwienie klientom korzystania ze stabilnej cyfrowej waluty, dokonywania transakcji na niezależnych kontach i portfelach oraz dokonywania płatności za różnorodne usługi.

3. Jakie konsekwencje prawne mogą dotknąć winnych przestępstwa?
Osoba uznana za winną naruszenia zakazu nieuprawnionego ujawniania informacji poufnej może być ukarana grzywną w wysokości do 2 mln złotych lub karą pozbawienia wolności do 4 lat. Wykorzystanie informacji poufnej bez odpowiednich uprawnień może skutkować grzywną do 5 mln złotych lub karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd może również orzec obie kary jednocześnie.

4. Jakie działania podjęła KNF w związku z tym przestępstwem?
KNF wydała komunikat informujący o przestępstwie oraz o swoim zaangażowaniu w ochronę uczestników rynku finansowego. Komunikat został opublikowany przez mPay w dniu 22 listopada 2021 r.

5. Jakie są konsekwencje tych wydarzeń dla firm w sektorze finansowym?
Wydarzenia te stanowią przestrogę dla firm działających w sektorze finansowym i podkreślają wagę poufności informacji w tej branży. Organizacje działające w sektorze finansowym muszą przestrzegać przepisów oraz zapewnić uczciwość na rynku finansowym.

Definitions:

– Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – polska instytucja nadzorująca rynek finansowy.
– Informacja poufna – informacja, której ujawnienie mogłoby wpływać na sytuację rynkową lub inwestycyjną.
– Kryptoaktywo – cyfrowa waluta, która może służyć jako środek wymiany wartości.
– Stablecoin – rodzaj kryptoaktywa, które jest powiązane z tradycyjnym aktywem, takim jak waluta fiducjarna, aby zapewnić stabilność wartości.

Suggested related links:
Komisja Nadzoru Finansowego
Informacje o Komisji Nadzoru Finansowego

Julia Rządzińska