Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów z prawem do emerytury lub renty

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów z prawem do emerytury lub renty

Jeśli osoba starsza otrzymała prawo do emerytury lub renty od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), istnieje również możliwość ubiegania się o dodatek pielęgnacyjny. Poniżej przedstawiamy zasady i kto może otrzymać to świadczenie.

Dodatek pielęgnacyjny jest jednorazowym wsparciem finansowym dla osób, które z powodu swojego stanu zdrowia wymagają stałej opieki innej osoby. Aby otrzymać ten dodatek, osoba musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez odpowiedni organ.

Dodatkowo, osoba starająca się o dodatek pielęgnacyjny musi spełniać pewne warunki dotyczące dochodu. Obecnie maksymalne dochody, które nie mogą być przekroczone przez osobę starającą się o dodatek wynoszą 5288 złotych brutto na osobę samotnie gospodarującą, a dla osoby w rodzinie, w której są jeszcze inne osoby dorosłe, kwota ta wynosi 3525 złotych brutto na osobę.

Dodatek pielęgnacyjny nie jest jednostkowym świadczeniem – kwota dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności osoby, na którą przysługuje. Maksymalna wysokość dodatku wynosi obecnie 937 złotych.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny można złożyć w miejscowym Centrum Pomocy Społecznej (CPS). Wymagane dokumenty to: wniosek wypełniony w odpowiedni sposób, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie, dokument potwierdzający status osoby pobierającej emeryturę lub rentę oraz dokumenty dotyczące dochodów.

Dodatkowo, ważne jest zaznaczenie, że dodatek pielęgnacyjny nie jest przyznawany automatycznie w przypadku otrzymania emerytury lub renty. Osoba starająca się o ten dodatek musi przejść osobną procedurę ubiegania się o dodatek pielęgnacyjny.

Krzysztof Hajdas