Zawarte w ustawie ograniczenia obrót prawami uczestnictwa ASI

Zawarte w ustawie ograniczenia obrót prawami uczestnictwa ASI

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, znana jako Ustawa o rozwoju rynku finansowego, zawiera przepisy ograniczające obrót prawami uczestnictwa w spółkach ASI. Dotyczy to także ich akcji. Od teraz tylko klienci profesjonalni, którzy mają co najmniej 60 000 euro wkładu w ASI, będą mogli uczestniczyć w alternatywnych spółkach inwestycyjnych.

Regulaminy GPW i NewConnect mówią, że warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu jest brak ograniczeń w ich obrocie. Jeśli ustawa wejdzie w życie, akcje wszystkich spółek ASI muszą zostać wykluczone z obrotu. Zakaz dopuszczania klientów detalicznych do ASI został przeforsowany przez UKNF. Powodem tego był poziom ryzyka takich inwestycji, które nie są odpowiednie dla wszystkich. Proponowany próg wpłat wynosił początkowo 100 000 euro, lecz został obniżony do 60 000 euro.

Warto zauważyć, że zmiany wprowadzone przez UKNF do ustawy nie zostały uwzględnione w przepisach dotyczących spółek notowanych na giełdzie i ASI spoza giełdy.

Przedstawiciele ASI zgłosili swoje obawy na temat wprowadzanych zmian. Sami emitenci oraz inwestorzy są zaniepokojeni wykluczeniem ASI z obrotu, co może prowadzić do powstania trudnozbywalnych aktywów. Uważają, że wprowadzenie tych przepisów narusza prawa nabyte i ogranicza wybór inwestorów.

Ustawa została przyjęta przez sejm i przegłosowana przez Senat 28 lipca. Obecnie jest przedstawiana Komisji Finansów Publicznych, która przedstawi sprawozdanie Sejmowi na posiedzeniach 16-17 sierpnia. Dokładna data ostatecznego głosowania nad ustawą nie jest jeszcze znana. Przepisy dotyczące ASI wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia ustawy.

Prawnik Jarosław Rudy komentuje, że niemożliwe jest wprowadzenie poprawek do ustawy. Istnieją trzy możliwości rozwiązania problemu: weto prezydenta, wstrzymanie legislatywy przed wyborami lub kolejna nowelizacja ustawy dotyczącej funduszy inwestycyjnych i zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Na rynku można zauważyć reakcję na te zmiany. Ministerstwo Finansów prowadzi „działania legislacyjne” w celu rozwiązania wątpliwości dotyczących obrotu akcjami ASI. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych również angażuje się w rozwiązanie problemu. Mamy nadzieję, że nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przyniesie pozytywne rezultaty i przywróci zaufanie do polskiego rynku finansowego.

Jarosław Antoszczyk