Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Jest to regulowane przez art. 30 § 1 pkt 1 ustawy Kodeksu pracy. Obie strony mogą wypowiedzieć każdy rodzaj umowy o pracę, czy to na czas określony, nieokreślony, a także na okres próbny. W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie jest wymagane podanie powodu ani uzasadnienia.

Istnieją trzy sposoby rozwiązania umowy o pracę. Pierwszy to podpisanie wspólnego dokumentu przez pracodawcę i pracownika – porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. Drugi sposób polega na złożeniu przez pracownika propozycji rozwiązania umowy, którą pracodawca akceptuje. Trzeci sposób to składanie przez pracodawcę oferty rozwiązania umowy, którą pracownik akceptuje.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron nie trzeba zawierać go na piśmie, wystarczy ustna zgoda. Jednakże, zaleca się sporządzenie pisemnego porozumienia w celu posiadania dowodu w przypadku naruszenia warunków.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracownika, należy wskazać proponowaną datę zakończenia umowy i podpisać się pod tym dokumentem. Pracodawca ma prawo nie zgodzić się na te warunki i renegocjować je. W takim dokumencie powinny znaleźć się również data, miejsce, dane osobowe pracownika i pracodawcy, a także wyśrodkowany nagłówek „Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron”.

Gdy pracodawca jest inicjatorem rozwiązania umowy o pracę, to pracownik podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na zakończenie współpracy za porozumieniem stron. Dokument powinien zawierać te same dane, jak w odwrotnej sytuacji, czyli gdy to pracownik wypowiada umowę. Należy zaznaczyć, że potwierdzenie odbioru porozumienia nie jest równoznaczne z akceptacją warunków.

Umowa może zostać zakończona w dowolnym terminie zaproponowanym przez strony, np. w ciągu roku, miesiąca lub tygodnia. Może też być wypowiedziana z terminem natychmiastowym.

Odpowiedź na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może być również ustnie. Milczenie, czyli brak odpowiedzi, jest uważane za brak zgody na rozwiązanie umowy. Dotyczy to zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Jeśli rozwiązanie umowy jest zawarte na piśmie, pracodawca powinien opatrzyć pismo pracownika swoją decyzją – „wyrażam zgodę” lub „nie wyrażam zgody”, a także datą i podpisem.

Ważne! W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, prawo do zasiłku przysługuje po upływie 90 dni od daty rejestracji w urzędzie pracy.

Jarosław Antoszczyk